એક્લવ્ય શિક્ષણ કેન્દ્ર

test Icon

ગરીબ અને શ્રીમંત વચ્ચે ઉભી થયેલ શિક્ષણની ખીણને પુરનાર ઓનલાઇન શિક્ષણ કેન્દ્રપ્રથમ વખત Registration કરો

દર વખત Log In કરો (guest તરીકે password વગર લોગ ઇન થઇ શકશે)

જો પાસવર્ડ ભુલાય ગયો હોય તો રીસેટ માટે વિનંતી કરો

એક્લવ્ય શિક્ષણ કેન્દ્રનો વિડિયો દ્વારા પરીચય

વિધ્ધ્યાર્થી આ સાઇટ ઉપરઃ
૧. વિડિયો મારફત પાઠ ભણી શકશે
૨. પ્રશ્નો અપલોડ કરી શકશે અને તેના જવાબના વિડિયો જોઇ શકશે
૩. ઓનલાઇન ચર્ચા પણ ગોઠવી શકશે
૪. અને જાતે પ્રશ્નપેપર કાઢી પ્રેકટીસ ટેસ્ટ પણ આપી શકશે.